19 oktober

Gemeente Amsterdam en Stichting Lezen & Schrijven pakken samen armoede en laaggeletterdheid integraal aan

In de gemeente Amsterdam werpt de Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid (ATL) haar vruchten af. Het besef groeit dat mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven zich vaak in het armoedenetwerk bevinden. Door samenwerking worden meer laaggeletterden bereikt met armoede en/of schulden en wordt er beter aan preventie gewerkt.

Maarten van Aernsbergen, senior beleidsadviseur Volwasseneneducatie en Participatie bij de gemeente Amsterdam, legt uit waarom die samenwerking belangrijk is: ‘We weten sinds jaar en dag al dat alleen taal leren niet de oplossing is. Je moet het leren van taal ergens aan verbinden, het zinvol maken. Taal is het middel om aan deze problemen te werken.’ Laaggeletterden kampen dus vaak met schuldenproblematiek. Omgekeerd geldt dat ook; mensen met schulden hebben vaak moeite met lezen en schrijven. Beter leren lezen en schrijven helpt ze om uit de schulden te komen én te blijven.

Verbinden en versterken

De Aanpak Agenda Taal en Armoede in de gemeente Amsterdam is erop gericht bestaande initiatieven uit de domeinen armoedebestrijding/schuldhulpverlening en volwasseneneducatie te verbinden en te versterken. Dit wordt gedragen door wethouder Vliegenthart  (SP) met de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie inclusief armoedebeleid en wethouder Kukenheim (D66) die  die de portefeuilles Onderwijs, Jeugd en Diversiteit beheert . De ambtenaren van beide beleidsterreinen werken hierbij samen. Vanuit Stichting Lezen & Schrijven is  sinds begin 2016 ook een projectleider van Stichting Lezen & Schrijven deels gedetacheerd binnen de gemeente Amsterdam om het beleid mee te ontwikkelen en uit te voeren. In 2017 en 2018 wordt de integrale aanpak Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid uitgevoerd in de hele stad. Duizend vrijwilligers en vijfhonderd professionals op de terreinen schuldhulpverlening en laaggeletterdheid ontvangen een training om beide problematieken te herkennen. Van Aernsbergen: ‘De belangrijkste insteek is dat professionals en vrijwilligers trainingen krijgen. Ze krijgen bovendien de middelen om er wat mee te doen, om bijvoorbeeld door te verwijzen naar een taalcursus en taalvrijwilliger. De gemeente faciliteert deze trainingen. Stichting Lezen & Schrijven heeft samen met de gemeente op maat gesneden lesmateriaal laten ontwikkelen.

Pak je kans

‘Pak je kans’ is het nieuwe lesmateriaal over armoederegelingen dat zich specifiek richt op de situatie in de gemeente Amsterdam voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit lespakket wordt nu getest in de praktijk. Van Aernsbergen: ‘Vrijwilligers en professionals in de taal- en schuldhulpverlening kunnen gebruik maken van dit materiaal. Het helpt mensen bij hun boekhouding en financiële administratie. Maar er staat ook in waar je in de gemeente Amsterdam terecht kunt voor hulp en wat de voorzieningen zijn voor minima.’

Cursus van zes maanden

Een cursus die al onderdeel uitmaakte van het Amsterdamse taalbeleid is ‘Taal en Persoonlijke Financiële Administratie’ (TPFA), bedoeld voor mensen die vanwege laaggeletterdheid in de schulden dreigen te komen of deze al hebben. De cursus richt zich op competenties; cursisten leren hoe ze ondersteuning kunnen vinden, hoe ze hun eigen financiële administratie kunnen bijhouden en hoe ze hun uitgaven kunnen prioriteren. Het is een cursus van zes maanden die de gemeente Amsterdam gratis aanbiedt, op verschillende niveaus en in het eigen stadsdeel. In het kader van de aanpak ATL financiert de gemeente honderd extra trajecten hiervan.

Met elkaar in contact

De aanpak ATL is succesvol. Wel blijft het een uitdaging om het te onderhouden. ‘Je moet mensen er op blijven wijzen,’ legt Van Aernsbergen uit. ‘Het is belangrijk om door te gaan met het trainen van medewerkers van de beleidsafdelingen en de mensen in het veld.’ Een tip voor collega-gemeenteambtenaren die voor een geïntegreerde aanpak willen gaan, heeft hij ook: ‘Mijn advies is om veel met elkaar in contact te treden en te blijven benadrukken dat er veel overlap zit in de doelgroepen. Als mensen zich daar bewust van worden, kun je de interventies die je van beide kanten ontwikkelt interessanter en sterker maken.’

Meer informatie?

Voor vragen over het Amsterdamse lespakket ‘Pak je Kans’ kun je terecht bij Heleen Snijders, projectleider Groot Amsterdam van Stichting Lezen & Schrijven, heleen@lezenenschrijven.nl.

Het lespakket ‘Pak je Kans’ is een aangepaste versie van de methode ‘Voor ’t zelfde geld’. Deze door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde lesmethode is bestemd voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden én moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Door het volgen van de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort. Kijk hier voor meer informatie